Yleiset ehdot

1 Artikla – Määritelmät
Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja : kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Sopimus: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

Kestävä tietoväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin tarkastella ja jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan oikeus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita kuluttajille etänä;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten organisoiman järjestelmän puitteissa käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä kokoontuvat samaan huoneeseen samanaikaisesti.

Yleiset ehdot: yrittäjän yleiset sopimusehdot.

 

2 Artikla – Yrittäjän tiedot
MTM Ecommerce International BV
info@paintbyyou.com
Edisonweg 3A
3404 LA Ijsselstein
Netherlands
Kaupparekisterin numero: 80354688

3 Artikla - Soveltaminen
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjän toimitiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään sähköisesti tai muutoin maksutta kuluttajan pyynnöstä.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänelle edullisin.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai kumottu, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muutoin voimassa, ja kyseinen määräys korvataan viipymättä yhteisellä sopimuksella määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta.

Tilanteet, joista ei ole määrätty näissä yleisissä sopimusehdoissa, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti.

Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti.

 

4 Artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on sidottu ehtoihin, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena vahingonkorvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

Tuotteiden kuvat ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä ovat ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja:

Hintaa ilman tullauskuluja ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää maahantuontia koskevia posti- ja kuriiripalveluja koskevia erityissäännöksiä. Tätä järjestelmää sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai erikseen perittävien tulliselvitysmaksujen kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

kaikki lähetyskulut;

tapa, jolla sopimus tehdään, ja sitä varten tarvittavat toimet;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

sopimuksen maksu-, toimitus- ja suoritustapa;

tarjouksen hyväksymiselle asetettu määräaika tai määräaika, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan;

etäviestintämaksun taso, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja halutessaan oikaista sopimuksen mukaisesti antamansa tiedot;

muut kielet kuin suomen kieli, joilla sopimus voidaan tehdä;

käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on kestotapahtuma.

Vapaaehtoinen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.

 

5 Artikla - Sopimus
Jollei 4 kohdan säännöksistä erikseen mainita, sopimus syntyy sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä määrätyt ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Elinkeinonharjoittaja voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja perustellen.

Yrittäjä liittää seuraavat tiedot kuluttajalle tarjottavan tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä:

 1. elinkeinonharjoittajan toimiston käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksen;
 2. ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja myynnin jälkeisistä palveluista;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo antanut kuluttajalle näitä tietoja ennen sopimuksen täyttämistä;
 5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.

Kun kyseessä on kestotapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

6 Artikla - Peruuttamisoikeus

Kun kuluttaja ostaa (muita kuin yksilöityjä) tuotteita, hänellä on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja yrittäjälle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote yrittäjälle kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos asiakas ei ole ilmaissut aikomustaan käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, ostopäätös on tehty.

Huom.: Omista valokuvista tehtyjä maalauksia ei voi peruuttaa tai palauttaa, sillä ne tehdään tilaustyönä asiakkaalle.

7 Artikla – Peruuttamisesta aiheutuvat kulut

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, elinkeinonharjoittajan on palautettava tämä summa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja on jo vastaanottanut tuotteen tai että voidaan esittää vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta.

8 Artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:

 1. jotka elinkeinonharjoittaja on luonut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
 2. jotka ovat selvästi luonteeltaan henkilökohtaisia
 3. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
 4. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
 5. joiden hintaan vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vaihtelut, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 6. yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet;
 7. ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
 8. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

 1. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan aktiviteetteja, jotka suoritetaan tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
 2. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä;
 3. jotka koskevat vedonlyöntiä ja arpajaisia.

9 Artikla - Hinta

Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, muuttuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt siitä ja:

1. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.


Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan toimituspaikka on siinä maassa, jossa kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai tulliselvitysmaksun. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä painovirheitä. Painovirheiden ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Jos kyseessä on painovirhe, yritys ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.


10 Artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, elinkeinonharjoittaja takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palautuksen tulee olla alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa tehtaan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan vastaa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjauksen ja/tai muutoksen kolmannen osapuolen tehtäväksi;

toimitettuja tuotteita on altistettu epätavallisille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai yrittäjän antamien ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisesti;

virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, jotka hallitus on asettanut tai tulee asettamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

11 Artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yritys noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta tuotetilauksia vastaanotettaessa ja toteutettaessa.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta, ottaen huomioon näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainitut seikat. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tavaroiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

 

12 Artikla – Määräaikaiset sopimukset: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Irtisanominen

Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, noudattaen sovellettavia irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä sovellettavien irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.

Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:

irtisanoa milloin tahansa, eikä se saa rajoittua irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;

irtisanoa ne ainakin samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt;

irtisanoa sopimukset aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.

Uusiminen

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, ei voida automaattisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikainen sopimus, joka on tehty päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa uusitun sopimuksen uusimisen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistilauksena (kokeilu- tai tutustumisjakso), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.

Tietyksi ajaksi tehtyä sopimusta, joka kattaa tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palvelujen säännöllisen toimituksen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia tietyksi ajaksi.

Edeltävästä kappaleesta poiketen päivä- tai viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä jakelua varten tehtyä määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja irtisanoo tämän jatketun sopimuksen irtisanomisajan päättyessä. jatko voidaan peruuttaa enintään kuukaudeksi.

Määräaikaista tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista koskevaa määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa vain toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmella. kuukautta, jos sopimus koskee päivä- tai viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä jakelua, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Määräaikainen sopimus päivä- tai viikko- ja aikakauslehtien säännöllisestä jakelusta osana tutustumistilausta (koe- tai tutustumistilaus) ei jatku hiljaisesti ja päättyy automaattisesti koe- tai tutustumisjakson lopussa.

Kesto

Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos kohtuullisuus ja tasapuolisuus edellyttävät, ettei sopimusta irtisanota ennen sovitun keston päättymistä.

 

13 Artikla – Maksu

Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.

Jos kuluttaja jättää maksamatta, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset.

 

14 Artikla – Valitusmenettely

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle 7 päivän kuluessa sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet, täydellisesti ja selkeästi kuvattuina.

Yrittäjälle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

Kantelu ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä kirjallisesti toisin ilmoita.

Jos yrittäjä katsoo reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

 

15 Artikla - Riita-asiat

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset sopimusehdot koskevat, sovelletaan yksinomaan Suomen lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.